Raayyaa Abbaa Maccaa Vol. 21-34

Mata duree Nashiidaawwan moosaajii kana keessatti qophaa’anii

♪ Karaan Keetu Caala
♪ Islaamummaan Ifa Baanan
♪ Amanne Yaa Rabbi
♪ Nuu Kenni Istiqaamaa
♪ Saahibul Risaalaa
♪ Gammachuu Biyya Lamaanii
♪ Arganne Ergamaa Caalaa
♪ Rabbii Shariikaa Hin Qabne
♪ Isaanirra Haa Jiraatuu
♪ Mootii Duniyaa Diinii
♪ Sitti Baqanne Yaa Rabbi

Nashiidaa Rayyaa Abbaa Maccaa 21-34


♪ Tika Keetiin Har’a Geenye
♪ Nuuf Ergite Rahmataanii
♪ Nu ijaarii, Nu gargaari

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *