Jaalala bituu hin yaalin jaalalli isin haa bituu malee.
Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoon kee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta’uu qaba.
sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta’ee isa lammaffaa onneen kee hin keessumsiisu ture.


⭐️Jaalala jechuun:-

✅Bareedina barbaaduu miti
✅Faayidaa barbaaduu miti.
✅Ejjaa(fedhii foonii) barbaaduu miti.
✅Yeroo fayyaa qabaniif yeroo gammachuu qofa wal haammachuu miti.
✅Waan jaallatamteef jaallachuu miti.
✅Namnumti wal jaallataaf jaallachu miti.
✅Waan sibiteef atis guyyaa eegdee liqii deebisuu miti.
✅Bifa nama sanaa ilaaluu miti.
✅Qabeenya bor badu ilaaluu miti.


⭐️Jaalala dhugaa jechuun

✅Waan hundarraa qulqulluu kan ta’e
✅Fakkeessu osoo hin taane dhugaa.
✅Dhugaa jaalalaatiif jecha hiyyeessa jaallachuu bor wajjin horatu.
✅Yeroo gaddaa, gammachuu ,rakkinaa wal bira
dhaabbachuu.
✅Kan ofiif hin arganne nama sanaaf hawwuu.
✅Obboleessa keetiif dabarsitee lubbuu kee kennuu.
✅Rakkinni har’a obboleessa ke(jaalallee) irra ga’e bor akka sirra gu beekte har’a rakkina isaa hirmaachuu.
✅Nama jaallatteef kabaja,iftoomina kennuu dha.


?Kana hunda cabsitee jaalalatti deemta taanaan
jaalalichi hundee hin qabu bor buqqa’a.
?????????????
Share and forward

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *