FAAYIDAA LOWZII YKN OCHOLOONII

1).Walqunnamtii saalaa keessatti sanyiin kormaa ykn miiyoon akka baayyatuuf ni fayyada.

2). Dubartiidhaaf aannaan harmaa akka baayyinaan ba’u taasisa.

3). Namni sodaatu akka hin sodaanneef ni gargaara ykn ni onnachiisa. Mataa dhukkubii nutti wayyeessa

4). Gubaa fincaanii ni qabbaneessa

5). tiruu dhukkubsatuuf ni fayyada.

6). Raammoo garaa ni dhabamsiisa.

7). Dhukkuba kaanserii fi golfaa nama irraa ittisa.

10). Dawaa dhukkuba kaleeti. Keessattuu, nama kaleen isaa xiqqaate ykn suntuuref faayidaa guddaa qaba.

11). Qaama namaaf dhiiga bareedaa ykn qulqulluu maddisiisa. Akkasumas furdina qaamaaf ni fayyada

12). Dhukkuba utaalloo nurraa balleessuuf ni fayyada

13). Agartuu fi qaroo ija keenyaaf ni fayyada.

14). Sammuu namaa jabeessuuf ni fayyada.

15). Dhukkuba qorraa nurraa ittisa.

16). Fayyuummaa Gadaamessaaf ni fayyada.

17). Dhiigni qaama keessaa bifa gaariin akka dalaguuf ni gargaara.

18). Dhukkuba dugdaaf dawaadha.

19). Dhukkuba sukkaaraaf dawaadha.

20). Dhukkuba adda, addaa gogaa keenya irratti ba’aniif dawaadha.

21). Madaa’uu kalee fi dhibee kaakkeef dawaadha.

22). Bareedinna gogaaf ni fayyada.

23). Madda anniisati.

24). Dhiibbaa dhiigaa ni hir’isa.

25). Rakkina dhala godhachuu dadhabuu ni hir’isa.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *